Tabela aktualnych terminów wpłat składek, zaliczek oraz podatków.

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (na podstawie art. 12 § 5 Ordynacji Podatkowej (DZ.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami).

5 dzień
każdego m-ca

ZUS

 • Składki za poprzedni miesiąc na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe

 

 

 

7 dzień
każdego m-ca

PDOF

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej

PDOP

 • Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobrany przez płatnika w poprzednim miesiącu
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w miesiącu poprzednim od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust.1 UPDOP, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych

 

10 dzień
każdego m-ca

ZUS

 • Zapłata składek za poprzedni miesiąc na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 

 

 

15 dzień
każdego m-ca

ZUS

 • Zapłata składek za poprzedni miesiąc na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez pozostałych płatników (niewymienionych wyżej)

Podatki lokalne

 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 

 

 

 

 

 

 

 

20 dzień
każdego m-ca

PDOF

 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w miesiącu poprzednim wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w poprzednim miesiącu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki za poprzedni miesiąc na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w poprzednim miesiącu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych wg stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni miesiąc z tytułów określonych w art.29, art.30 ust. 1 pkt. 2,4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskanych bez pośrednictwa płatników)

PDOP

 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni miesiąc
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

Ryczałt ewidencjonowany

 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni miesiąc

PFRON

 • Zapłata składki na PFRON za poprzedni miesiąc

 

 

 

 

 

25 dzień
każdego m-ca

VAT

 • Zapłata podatku VAT
 • Wpłata zaliczki VAT za poprzedni miesiąc przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w poprzednim miesiącu)
 • Zapłata VAT od usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za poprzedni miesiąc

Akcyza

 • Zapłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc