Każda firma jest zobowiązana do prowadzenia rachunkowości, czyli do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Już na etapie planowania biznesu, tę kwestię należy mieć na uwadze i przemyśleć, zatrudnienie księgowej lub biura rachunkowego. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi tracić czasu na częste wizyty w Urzędzie Skarbowym, bo księgowa zajmie się wszystkimi sprawami.

Zatrudniając księgową, należy liczyć się z wyższymi kosztami, za to specjalista jest zawsze pod ręką. Biuro rachunkowe jest tańszą opcją i dlatego wiele firm, rezygnuje z tworzenia etatu księgowego w przedsiębiorstwie. Rachunkowość w początkowej fazie działalności, jest prosta, ponieważ prowadzona jest na zasadach ogólnych, więc jest jedna książka przychodów i rozchodów, do ewidencjonowania operacji gospodarczych. Kiedy jednak przekroczy roczny przychód 2. 000 000 euro, ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Rozbudowana rachunkowość wymaga zatrudnienia głównego księgowego. Firmy, w tym spółki coraz częściej zlecają pełną księgowość do biura rachunkowego J-J Jacek Jakubowski, które zatrudnia księgowych z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Bardzo wygodna i ekonomiczna forma, ponieważ przedsiębiorstwa nie wiążą się umowami z pracownikami, a biuro księgowe odpowiada za popełnione ewentualne błędy, przed kontrolą skarbową.

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość jest zaawansowaną, rozbudowaną formą rachunkowości. Dotyczy przede wszystkim spółek komandytowych, jawnych, akcyjnych itp. Pozostałe firmy, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, muszą ją wdrożyć po osiągnięciu, bardzo wysokich przychodów. Przy pełnej księgowości firma prowadzi zakładowy plan kont, czyli wewnętrzny system, rejestrujący aktywa i pasywa oraz zdarzenia gospodarcze, zaistniałe w przedsiębiorstwie. Operacje gospodarcze szczegółowo zapisywane są na kontach księgowych syntetycznych i analitycznych. Każde konto księgowe ma symbol, nazwę, lewą i prawą stronę. Konta są potrzebne do zrobienia bilansu, który określa kondycję finansową danego przedsiębiorstwa, czyli zyski i straty. Zestawienie jest podstawą do podejmowania wielu decyzji finansowych oraz planowania inwestycji. Pełna księgowość przedstawia w sposób bardzo rzetelny, majątek firmy oraz jego finansowanie. Spółka sporządza sprawozdania finansowe.

 

Jaką ewidencję trzeba prowadzić przy pełnej księgowości?

Pełna księgowość wymaga specjalistycznej wiedzy, w porównaniu z prowadzeniem książki przychodów i rozchodów. Przedsiębiorstwa, w których nie ma utworzonego działu księgowości, zlecają jej prowadzenie do biura rachunkowego np. J-J Jacek Jakubowski. Jest to bezpieczne rozwiązanie, z tego względu, że w zakresie rozliczeń finansowych mogą wystąpić błędy, które są niestety dość kosztowne. Pełna księgowość dla biur rachunkowych nie stanowi żadnych tajemnic. Z powodzeniem rozliczają transakcje finansowe i to w sposób, niezwykle precyzyjny. Księgowi w biurach rachunkowych prowadzą księgi handlowe, pokazujące kondycję finansową organizacji. Przygotowują zestawienia zysków i strat, co pomaga w podejmowaniu dalszych działań, przez firmę. Jest ono również sprawozdaniem dla akcjonariuszy, kontrahentów, podstawą dla banku, gdy spółka stara się np. o kredyt obrotowy. W ramach pełnej księgowości firma lub instytucja musi prowadzić: dziennik, konta do księgi głównej i pomocniczej; zestawienie obrotów i sald; rejestr składników majątku: aktywów i pasywów. Na koniec roku obrotowego sporządzać sprawozdanie finansowe, uwzględniające bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne. Wszystkim zajmują się biura rachunkowe.