KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów, to narzędzie księgowe, które pozwala na bieżące ewidencjonowanie wszelkich przychodów i wydatków w firmie. Jej głównym celem jest skrupulatne rozliczanie się z urzędem skarbowym. Najważniejszym aktem prawnym, który reguluje prowadzenie KPiR, jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W tym artykule wyjaśnimy, jakie podmioty — zgodnie z normami prawa — zobligowane są do stosowania tej formy ewidencji operacji gospodarczych.

Obowiązek prowadzenia KPiR

Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobligowane są:

  • osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą i nie są opodatkowane ryczałtem,
  • spółki cywilne, jawne i partnerskie osób fizycznych, jeśli osiągnięte zostały przychody netto ze sprzedaży o wartości nieprzekraczającej równowartość 2.000.000 euro po przeliczeniu na złotówki (wg kursu średniego NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego). W 2019 r. limit ten wynosił 8.746.800,- zł.

Oprócz tego KPiR stanowi podstawę rozliczeń dla innych podmiotów gospodarczych, w tym:

  • osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia,
  • armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym,
  • osób duchownych, które nie korzystają z prawa do zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • osób zajmujących się produkcją rolną, jeśli same wybrały tę formę rozliczeń.

Nasze biuro rachunkowe zapewnia profesjonalną obsługę obejmującą m.in. prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw działających w różnych branżach. KPiR to przydatne narzędzie niezbędne nie tylko do potrzeb publiczno-prawnych, ale również ułatwiające prowadzenie firmy, gdyż pozwala na bieżącą kontrolę kosztów i zrównoważone zarządzanie finansami firmy.

Czy można uniknąć obowiązku prowadzenia KPiR?

Istnieją przypadki, w których nawet podmioty zobligowane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, mogą być zwolnione z tego obowiązku. Uzasadnieniem takiego zwolnienia może być m.in. stan zdrowia i wiek osoby prowadzącej działalność, a także rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Oprócz tego z KPiR zwolnieni są podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu.